Quy định đối với khách hàng

Ngày đăng: 21/08/2016
Lượt xem: 6817
<ol style="list-style-type:lower-alpha"> <li>H&agrave;nh kh&aacute;ch chỉ được mang theo người v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay 1 l&iacute;t chất lỏng, chất đặc s&aacute;nh, dung dịch xịt khi bảo đảm một trong c&aacute;c điều kiện sau:</li> </ol> <ul> <li>Được mua tại cửa h&agrave;ng miễn thuế nằm trong khu c&aacute;ch ly của s&acirc;n bay v&agrave; tr&ecirc;n t&agrave;u bay;</li> <li>Chất lỏng (c&aacute;c loại nước), c&aacute;c chất đặc s&aacute;nh, dung dịch xịt l&agrave; thuốc chữa bệnh; sữa, thức ăn cho trẻ em;</li> <li>Dung t&iacute;ch của mỗi chai, lọ, b&igrave;nh chứa chất lỏng mang theo người v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay kh&ocirc;ng qu&aacute; 100ml v&agrave; phải được đ&oacute;ng k&iacute;n ho&agrave;n to&agrave;n. C&aacute;c chai, lọ, b&igrave;nh chất lỏng phải để gọn trong một t&uacute;i nhựa trong suốt; mỗi h&agrave;nh kh&aacute;ch chỉ được ph&eacute;p mang một t&uacute;i nhựa;</li> <li>Thuốc chữa bệnh phải k&egrave;m theo đơn thuốc trong đ&oacute; phải ghi r&otilde; họ t&ecirc;n, địa chỉ của người k&ecirc; đơn thuốc, trong đơn phải c&oacute; họ v&agrave; t&ecirc;n người sử dụng thuốc ph&ugrave; hợp với họ v&agrave; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&eacute; h&agrave;nh kh&aacute;ch. Sữa, thức ăn d&agrave;nh cho trẻ em, trẻ sơ sinh phải c&oacute; trẻ em, trẻ sơ sinh đi c&ugrave;ng.</li> <li>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chất lỏng h&agrave;nh kh&aacute;ch mua tại cửa h&agrave;ng miễn thuế trong khu c&aacute;ch ly, tr&ecirc;n chuyến bay được ph&eacute;p mang theo người v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay với điều kiện phải đựng trong t&uacute;i nhựa trong suốt của người b&aacute;n c&oacute; ni&ecirc;m phong của nơi b&aacute;n; b&ecirc;n trong c&oacute; chứng từ để ở vị tr&iacute; đọc được một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng m&agrave; kh&ocirc;ng cần mở t&uacute;i c&oacute; ghi c&aacute;c nội dung:</li> <li>Ng&agrave;y b&aacute;n h&agrave;ng (ng&agrave;y/th&aacute;ng/năm);</li> <li>Nơi b&aacute;n (quốc gia, s&acirc;n bay, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng) d&ugrave;ng m&atilde; quốc tế;</li> <li>Số chuyến bay, t&ecirc;n h&agrave;nh kh&aacute;ch;</li> <li>Số lượng v&agrave; danh s&aacute;ch h&agrave;ng trong t&uacute;i.</li> </ul> <p style="margin-left:39.7pt">9.9.2 &nbsp; Quy tr&igrave;nh kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t an ninh đối với chất lỏng mang theo người v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay l&ecirc;n t&agrave;u bay:</p> <ol style="list-style-type:lower-alpha"> <li>Nh&acirc;n vi&ecirc;n an ninh y&ecirc;u cầu h&agrave;nh kh&aacute;ch lấy t&uacute;i nhựa trong suốt đựng chai, lọ, b&igrave;nh chứa chất lỏng đưa qua m&aacute;y soi tia X để kiểm tra soi chiếu ri&ecirc;ng biệt, kh&ocirc;ng kiểm tra soi chiếu c&ugrave;ng với h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay v&agrave; c&aacute;c đồ vật kh&aacute;c;</li> <li>Kiểm tra trực quan chủng loại, số lượng, dung t&iacute;ch của mỗi chai, lọ, b&igrave;nh chứa chất lỏng, kiểm tra quy c&aacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;i theo quy định đối với chất lỏng mang theo người v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay l&ecirc;n t&agrave;u bay;</li> <li>Từ chối ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục an ninh h&agrave;ng kh&ocirc;ng đối với h&agrave;nh kh&aacute;ch kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy định tr&ecirc;n.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>B. DANH MỤC C&Aacute;C VẬT PHẨM NGUY HIỂM KH&Ocirc;NG ĐƯỢC MANG THEO H&Agrave;NH L&Yacute; K&Yacute; GỬI L&Ecirc;N T&Agrave;U BAY</strong></p> <p><strong>I. Chất nổ, vật liệu nổ:</strong></p> <p>1. C&aacute;c loại bom, m&igrave;n, lựu đạn, ngư l&ocirc;i, thủy l&ocirc;i, vật liệu nổ qu&acirc;n dụng, vật nổ tự tạo.</p> <p>2. Ng&ograve;i nổ, k&iacute;p nổ, hạt nổ, d&acirc;y ch&aacute;y chậm.</p> <p>3. Ph&aacute;o nổ, ph&aacute;o hoa, ph&aacute;o b&ocirc;ng, ph&aacute;o s&aacute;ng, ph&aacute;o hiệu</p> <p>4. C&aacute;c loại chất nổ kh&aacute;c.</p> <p>5. Đạn, trừ trường hợp mang theo để sử dụng cho c&aacute; nh&acirc;n, mỗi người mang kh&ocirc;ng qu&aacute; 5kg; đ&oacute;ng gỏi đảm bảo an to&agrave;n; được nh&agrave; khai th&aacute;c chấp nhận v&agrave; c&aacute;c quốc gia li&ecirc;n quan cho ph&eacute;p.</p> <p><strong>II. C&aacute;c chất dễ ch&aacute;y</strong></p> <p>1. C&aacute;c loại chất kh&iacute; dễ ch&aacute;y như metal, butal, acetylence v&agrave; c&aacute;c loại tương tự gồm cả kh&iacute; đốt h&oacute;a lỏng, cồn.</p> <p>2. C&aacute;c loại chất lỏng dễ ch&aacute;y như xăng, dầu v&agrave; c&aacute;c loại tương tự gồm cả sơn, dung m&ocirc;i pha sơn.</p> <p>3. C&aacute;c loại chất rắn, vật liệu, h&oacute;a chất dễ ch&aacute;y.</p> <p><strong>III. C&aacute;c vật, chất nguy hiểm kh&aacute;c</strong></p> <p>1. Cặp, t&uacute;i, k&eacute;t bạc v&agrave; những đồ vật kh&aacute;c c&oacute; gắn thiết bị b&aacute;o động.</p> <p>2. Pin, ắc quy trừ c&aacute;c trường hợp:</p> <p>- Pin, ắc quy của xe lăn hoặc c&aacute;c thiết bị trợ gi&uacute;p người t&agrave;n tật di chuyển, được đ&oacute;ng g&oacute;i đảm bảo an to&agrave;n v&agrave; phải được nh&agrave; khai th&aacute;c chấp nhận.</p> <p>- Pin, ắc quy của c&aacute;c thiết bị điện, điện tử c&aacute; nh&acirc;n mang theo, c&oacute; thể mang theo người h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc mang trong h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi</p> <p>3. M&aacute;y trợ tim, thuốc c&oacute; chứa chất ph&oacute;ng xạ.</p> <p>4. Thiết bị sinh nhiệt cao như thiết bị h&agrave;n, đ&egrave;n lặn, m&aacute;y sấy.</p> <p>5. M&aacute;y uốn t&oacute;c c&oacute; chứa kh&iacute; hydrocarbon, trừ trường hợp bộ phận sinh nhiệt của m&aacute;y c&oacute; nắp chụp bảo vệ an to&agrave;n; mỗi người chỉ được mang một m&aacute;y theo người, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi.</p> <p>6. T&uacute;i cứu nạn c&oacute; chứa chất nổ v&agrave; b&igrave;nh kh&iacute; n&eacute;n, trừ trường hợp được nh&agrave; khai th&aacute;c chấp nhận; t&uacute;i c&oacute; vật nổ chứa kh&ocirc;ng qu&aacute; 200mg chất nổ v&agrave; b&igrave;nh kh&iacute; n&eacute;n kh&ocirc;ng độc, kh&ocirc;ng ch&aacute;y dưới 250ml v&agrave; mỗi người chỉ được mang một t&uacute;i theo h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc k&yacute; gửi.</p> <p>7. B&igrave;nh kh&iacute; n&eacute;n trừ c&aacute;c trường hợp:</p> <p>a) B&igrave;nh &ocirc;xy nhỏ mang theo cho bệnh nh&acirc;n sử dụng, được nh&agrave; khai th&aacute;c chấp nhận, c&oacute; thể mang theo người, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi.</p> <p>b) B&igrave;nh kh&iacute; kh&ocirc;ng độc, kh&ocirc;ng ch&aacute;y d&ugrave;ng cho ch&acirc;n, tay giả hoạt động trong suốt chuyến bay, c&oacute; thể mang theo người, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi.</p> <p>9. &Aacute;p kế, nhiệt kế thủy ng&acirc;n.</p> <p>10. &#39;Đ&aacute; kh&ocirc;&#39; hoặc &lsquo;Carbon Dioxide, Solid&#39; v&agrave; trọng lượng kh&ocirc;ng qu&aacute; 2,5kg đối với người.</p> <p>11. Di&ecirc;m, bật lửa. Việc vận chuyển di&ecirc;m v&agrave; bật lửa được thực hiện theo quy định về h&agrave;ng h&oacute;a nguy hiểm.</p> <p>12. Đồ uống c&oacute; độ cồn từ 40 phần trăm trở l&ecirc;n; trường hợp đồ uống c&oacute; độ cồn dưới 40 phần trăm, mỗi người kh&ocirc;ng được mang qu&aacute; 5 l&iacute;t đựng trong b&igrave;nh đựng kh&ocirc;ng qu&aacute; 05 l&iacute;t.</p> <p>13. Thuốc chữa bệnh, keo xịt t&oacute;c, nước hoa, nước thơm c&oacute; cồn kh&ocirc;ng c&oacute; chất ph&oacute;ng xạ, kể cả đựng trong b&igrave;nh xịt, trừ trường hợp mỗi người kh&ocirc;ng được ph&eacute;p mang tổng cộng kh&ocirc;ng qu&aacute; 2kg hoặc 2 l&iacute;t, mỗi loại kh&ocirc;ng qu&aacute; 0,5kg hoặc 0,5 l&iacute;t.</p> <p>14. C&aacute;c chất độc, chất l&acirc;y nhiễm, chất ăn m&ograve;n (ax&iacute;t, muối), nguy&ecirc;n liệu ph&oacute;ng xạ, chất &ocirc;xy h&oacute;a, chất tẩy hữu cơ kh&aacute;c.</p> <p style="margin-left:.25in">&nbsp;</p> <p><strong>C. DANH MỤC C&Aacute;C VẬT PHẨM NGUY HIỂM KH&Ocirc;NG ĐƯỢC MANG THEO H&Agrave;NH L&Yacute; X&Aacute;CH TAY L&Ecirc;N T&Agrave;U BAY</strong></p> <p><strong>I. Chất nổ, vật liệu nổ</strong></p> <p>1. C&aacute;c loại bom, m&igrave;n, lựu đạn, ngư l&ocirc;i, thủy l&ocirc;i, vật liệu nổ qu&acirc;n dụng, vật nổ tự tạo</p> <p>2. Ng&ograve;i nổ, k&iacute;p nổ, hạt nổ, d&acirc;y ch&aacute;y chậm.</p> <p>3. C&aacute;c loại ph&aacute;o: ph&aacute;o nổ, ph&aacute;o hoa, ph&aacute;o b&ocirc;ng, ph&aacute;o s&aacute;ng, ph&aacute;o hiệu</p> <p>4. C&aacute;c loại chất nổ kh&aacute;c.</p> <p><strong>II. C&aacute;c chất dễ ch&aacute;y</strong></p> <p>1. C&aacute;c loại chất kh&iacute; dễ ch&aacute;y như metal, butal, acetylence v&agrave; c&aacute;c loại tương tự gồm cả kh&iacute; đốt h&oacute;a lỏng, cồn.</p> <p>2. C&aacute;c loại chất lỏng dễ ch&aacute;y như xăng, dầu v&agrave; c&aacute;c loại tương tự gồm cả sơn, dung m&ocirc;i pha sơn; trừ trường hợp hộp nhi&ecirc;n liệu lỏng dễ ch&aacute;y, axits formic, butane trong c&aacute;c thiết bị điện tử x&aacute;ch tay v&agrave; một người được mang kh&ocirc;ng qu&aacute; hai hộp dự trữ</p> <p>3. C&aacute;c loại chất rắn, vật liệu, h&oacute;a chất dễ ch&aacute;y.</p> <p><strong>III. C&aacute;c vật dụng th&ocirc;ng thường c&oacute; thể sử dụng l&agrave;m hung kh&iacute; tấn c&ocirc;ng đe dọa</strong></p> <p>1. C&aacute;c loại dao, k&eacute;o bao gồm cả dao rọc giấy, dao cạo r&acirc;u</p> <p>2. C&aacute;c loại dao, k&eacute;o bao gồm cả dao rọc giấy, lưỡi dao cạo r&acirc;u c&oacute; lưỡi d&agrave;i tr&ecirc;n 06cm.</p> <p>3. X&agrave; beng, cuốc, thuổng, xẻng, mai, liềm.</p> <p>4. C&aacute;c loại b&uacute;a, r&igrave;u, tr&agrave;ng, đục, lưỡi cưa, lưỡi khoan, tuốc-nơ-v&iacute;t.</p> <p>5. C&aacute;c loại cờ-l&ecirc;, mỏ lết, k&igrave;m c&oacute; chiều d&agrave;i tr&ecirc;n 10 cm.</p> <p>6. C&aacute;c loại kim đan len, kim kh&acirc;u, kim ti&ecirc;m c&oacute; độ đ&agrave;i tr&ecirc;n 06cm.</p> <p>7. C&aacute;c vật dụng, đồ chơi m&ocirc; phỏng giống vũ kh&iacute; bao gồm cả s&uacute;ng, bom, m&igrave;n, lựu đạn, ngư l&ocirc;i, thủy l&ocirc;i v&agrave; c&ocirc;ng cụ hỗ trợ kh&aacute;c.</p> <p>8. C&aacute;c loại vật dụng kh&aacute;c c&oacute; lưỡi sắc v&agrave;/hoặc đầu nhọn c&oacute; chiều d&agrave;i tr&ecirc;n 06 cm.</p> <p>9. C&aacute;c loại gậy thể thao bao gồm gậy đ&aacute;nh b&oacute;ng ch&agrave;y, gậy đ&aacute;nh g&ocirc;n, gậy chơi kh&uacute;c c&ocirc;n cầu, gậy chơi bi-a, gậy trượt tuyết v&agrave; c&aacute;c loại gậy thể thao kh&aacute;c.</p> <p>10. Ch&acirc;n đế m&aacute;y ảnh, camera, gậy hoặc c&aacute;n &ocirc; c&oacute; đầu nhọn bịt kim loại.</p> <p><strong>IV. C&aacute;c vật, chất nguy hiểm kh&aacute;c</strong></p> <p>1. Cặp, t&uacute;i, k&eacute;t bạc v&agrave; những đồ vật kh&aacute;c c&oacute; gắn thiết bị b&aacute;o động.</p> <p>2. M&aacute;y trợ tim, thuốc c&oacute; ph&oacute;ng xạ, trừ trường hợp bệnh nh&acirc;n mang m&aacute;y trợ tim tr&ecirc;n người, hoặc đặt thuốc trong cơ thể nhằm mục đ&iacute;ch điều trị.</p> <p>3. Thiết bị sinh nhiệt cao như thiết bị h&agrave;n, đ&egrave;n lặn, m&aacute;y sấy trừ trường hợp được nh&agrave; khai th&aacute;c chấp nhận v&agrave; v&agrave; bộ phận sinh nhiệt hoặc nguồn năng lượng phải được th&aacute;o rời.</p> <p>4. M&aacute;y uốn t&oacute;c c&oacute; chứa khi hydrocarbon, trừ trường hợp bộ phận sinh nhiệt của m&aacute;y c&oacute; nắp chụp bảo vệ an to&agrave;n; mỗi người chỉ được mang một m&aacute;y theo người, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi.</p> <p>5. T&uacute;i cứu nạn c&oacute; chứa chất nổ v&agrave; b&igrave;nh kh&iacute; n&eacute;n, trừ trường hợp được nh&agrave; khai th&aacute;c chấp nhận; t&uacute;i c&oacute; vật nổ chứa kh&ocirc;ng qu&aacute; 200mg chất nổ v&agrave; b&igrave;nh kh&iacute; n&eacute;n kh&ocirc;ng độc, kh&ocirc;ng ch&aacute;y dưới 250 ml v&agrave; mỗi người chỉ được mang một t&uacute;i theo h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi.</p> <p>6. B&igrave;nh kh&iacute; n&eacute;n trừ c&aacute;c trường hợp:</p> <p>a) B&igrave;nh kh&iacute; kh&ocirc;ng độc, kh&ocirc;ng ch&aacute;y d&ugrave;ng cho ch&acirc;n, tay giả đảm bảo đủ sử dụng, trong thời gian chuyến bay, c&oacute; thể mang theo người, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi.</p> <p>b) B&igrave;nh kh&iacute; kh&ocirc;ng độc, kh&ocirc;ng ch&aacute;y gắn trong &aacute;o phao để l&agrave;m phồng &aacute;o phao v&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; 02 b&igrave;nh dự ph&ograve;ng cho một người, được nh&agrave; khai th&aacute;c chấp nhận, c&oacute; thể mang theo người, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi.</p> <p>c) B&igrave;nh &ocirc;xy nhỏ mang theo cho bệnh nh&acirc;n sử dụng, được nh&agrave; khai th&aacute;c chấp nhận, c&oacute; thể mang theo người, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi.</p> <p>7. Pin, ắc quy trừ trường hợp d&ugrave;ng cho c&aacute;c thiết bị điện tử mang theo sử dụng cho c&aacute; nh&acirc;n như đồng hồ m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y ảnh, m&aacute;y quay video, điện thoại, m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay v&agrave; c&aacute;c thiết bị tương tự.</p> <p>8. &Aacute;p kế, nhiệt kế thủy ng&acirc;n trừ c&aacute;c trường hợp:</p> <p>a) &Aacute;p kế, nhiệt kế thủy ng&acirc;n của cơ quan kh&iacute; tượng thủy văn phải đ&oacute;ng g&oacute;i đảm bảo an to&agrave;n v&agrave; được nh&agrave; khai th&aacute;c chấp nhận.</p> <p>b) Nhiệt kế d&ugrave;ng cho c&aacute; nh&acirc;n mỗi người chỉ được mang 01 chiếc theo người, h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay hoặc h&agrave;nh l&yacute; k&yacute; gửi v&agrave; phải đựng trong hộp đảm bảo an to&agrave;n.</p> <p>9. Đ&aacute; kh&ocirc;, trừ trường hợp bao b&igrave; đảm bảo giải ph&oacute;ng được kh&iacute; di-o-xide-car-bon, một người mang kh&ocirc;ng qu&aacute; 2,5kg.</p> <p>10. Di&ecirc;m, bật lửa: Thực hi&ecirc;̣n theo c&ocirc;ng văn s&ocirc;́ 236/CHK-ANHK ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Cục Hàng kh&ocirc;ng Vi&ecirc;̣t Nam v&ecirc;̀ vi&ecirc;̣c hướng d&acirc;̃n thực hi&ecirc;̣n quy định mang di&ecirc;m, b&acirc;̣t lửa l&ecirc;n tàu bay.</p> <p>11. B&uacute;t La-de.</p> <p>12. C&aacute;c chất độc, chất l&acirc;y nhiễm, chất ăn m&ograve;n (ax&iacute;t, muối), nguy&ecirc;n liệu ph&oacute;ng xạ, chất &ocirc;xy h&oacute;a, chất tẩy hữu cơ kh&aacute;c.</p> <p>&nbsp;</p>
Bài khác: